ПИЦНВ – Хасково

Превантивно–информационният център по наркотични вещества(ПИЦНВ) е създаден съгласно чл.15, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и е общинска изпълнителна структура на Общински ствет по наркотични вещества, която работи в сферата на превенцията на зависимостите към психоактивните вещества. ПИЦНВ осъществява превантивни дейности и програми.Събира, съхранява и анализира информацията, необходима за изготвянето, осъществяването и координирането на общинските програми за борба с наркотиците.

При изпълнението на националната политика ПИЦНВ се ръководи от Националния център по наркомании към Министерството на здравеопазването. При изпълнение на общинските програми, ПИЦНВ се ръководи от ОбСНВ.

Превантивно–информационният център по наркотични вещества(ПИЦНВ) работи по универсална превенция, насочена към обществото като цяло и най-вече превенция реализирана в училищата. Чрез дейностите по превенция сред учениците се цели намаляване на рисковите форми на поведение, които са свързани с употребата на наркотици.

ПИЦНВ осъществява превантивни дейности и програми в училищата, под формата на тренинг-обучения, включително и по метода „Връсници обучават връстници”. Те са насочени към подобряване на социалните и личностни умения и нагласи, към изграждане на правилно отношение към здравословен и разумен начин на живот и информиране на различните рискове и последствия.

ПИЦНВ организира и провежда обучения на учители, педагогически съветници, медицински специалисти и родители. Организира превантивни кампании, срещи, семинри, форуми, конкурси, състезания, концерти и др. събития.

ПИЦНВ работи с доброволци – ученици от 8-12клас от училищата на гр. Хасково. Те се обучават по метода „Връсници обучават връстници” и активно участват в организирането и провеждането на младежки инициативи с превантивна насоченост.

ПИЦНВ подкрепя и насочва нуждаещи се към специализирани звена за помощ.